Privacy statement

In dit Privacy Statement zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verwerken.

Inleiding
Voor Cultuurhuis Oudewater is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk.  Het Cultuurhuis respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u eventueel (in het Cultuurhuis, via de website en/of anderszins) aan ons verschaft, altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt behandeld.

Persoonsgegevens 
Als persoonsgegevens gelden alle gegevens die direct of indirect tot u te herleiden zijn. U kunt hierbij denken aan uw naam en adres.

Doeleinden van de verwerking
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het versturen van nota’s en herinneringsmails. Hiervoor worden uw adresgegevens of uw e-mailadres gebruikt, afhankelijk van uw voorkeur
 • om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen;
 • om met u te communiceren via telefoon waarbij uw telefoonnummer alleen na uw toestemming wordt geregistreerd;
 • om u te informeren over nieuwe activiteiten en/of diensten en aanbiedingen het Cultuurhuis;
 • voor het kunnen verzenden van onze digitale nieuwsbrieven om u te informeren, te interesseren en te betrekken. Deze nieuwsbrief wordt u per e-mail toegezonden (voor zover u zich hiervoor heeft aangemeld) en het is ten alle tijden mogelijk om u af te melden voor deze nieuwsbrief;
 • voor het verbeteren van onze website en onze dienstverlening;
 • voor statistieken, het kunnen verrichten van marktonderzoek en onderzoek naar onze dienstverlening;
 • voor de naleving van wettelijke verplichtingen;

Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens gebeurt alleen wanneer u ons daarvoor ondubbelzinnig toestemming hebt verleend.

Welke gegevens verzamelt Cultuurhuis Oudewater?
Bij deelname aan workshops of activiteiten vragen wij de volgende basisgegevens:

 • voor- en achternaam
 • geboortedatum
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • adresgegevens

Hoe lang bewaren wij uw gegevens en hoe beveiligen wij deze?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor u uw gegevens heeft verstrekt. Daarnaast hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Doorgifte aan derden
Uw gegevens zijn bij ons in vertrouwde handen. Wij geven uw gegevens dan ook in principe niet aan derden door.

Er zijn echter enkele situaties waarin een dergelijke doorgifte wel kan plaatsvinden, namelijk de volgende:

 • Voor marketing- en onderzoeksdoeleinden;
 • Nieuwsbrieven versturen;
 • Bij door ons ingeschakelde docenten;
 • Op grond van wettelijke verplichtingen.

We zullen deze situaties hieronder kort toelichten.

Wij verlangen van deze dienstverleners een toezegging dat zij uw persoonsgegevens uitsluitend zullen gebruiken voor zover nodig is om (mede) ten behoeve van ons de betreffende diensten te kunnen verlenen. Wij zullen persoonsgegevens niet aan derden verkopen en we zullen uw persoonsgegevens niet buiten de Europese Unie verwerken zonder uw voorafgaande toestemming.

Door ons ingeschakelde hulppersonen
Het kan zijn dat we een externe partij inschakelen om bepaalde verwerkingen voor ons uit te voeren (bijvoorbeeld een bepaalde statistische analyse, nieuwsbrief of het verzorgen van een mailing). In die situaties zullen we steeds met die derde partij afspraken maken over het gebruik, de beveiliging en de geheimhouding van gegevens (“verwerkersovereenkomst”). Het komt erop neer dat deze derde partijen uw gegevens nooit voor hun eigen doeleinden mogen gebruiken.

Gebruik van uw gegevens voor marketing- en onderzoeksdoeleinden
Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor marketingdoeleinden (zoals een op uw interesses toegespitst aanbod) en voor onderzoeksdoeleinden (zoals onderzoek naar de kwaliteit van onze dienstverlening). De gegevens van alle leden van de Bibliotheek kunnen worden gebuikt voor marketingdoeleinden. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor onderzoeksdoeleinden wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven (bijvoorbeeld deelname BiebPanel). Als u niet wilt dat uw gegevens voor deze doeleinden worden gebuikt, dan kunt u dit kenbaar maken via onderstaande contactgegevens. Wij zullen dan het gebruik van uw gegevens voor deze doeleinden op korte termijn staken.

Vragen en recht op inzage en correctie
Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Cultuurhuis Oudewater, of als u deze gegevens wilt inzien of wijzigen, neem dan contact met ons op via cultuurhuis@oudewater.nl  Binnen 4 weken krijgt u van ons een reactie. Wij kunnen daarbij om uw legitimatie of een andere vorm van identificatie vragen. Wij zijn gerechtigd kosten in rekening te brengen bij uitoefening van het inzagerecht; deze kosten zijn wettelijk gemaximeerd en indien nodig laten wij u dit van tevoren weten.

Wijzigingen
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op onze website.

Cultuurhuis Oudewater kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in dit Privacy Statement. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Contactgegevens
Als u vragen heeft over dit Privacy Statement of ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Cultuurhuis Oudewater
De Kluwen 1
3421 KW Oudewater
06-18127095
cultuurhuis@oudewater.nl